А Опште

Чл. 1

Под именом “Удружење Српских Студената” (dt. Verein Serbischer Studenten) постоји удружење у складу са чл. 60 ид. Грађанског закона са седиштем у Цириху.

 

Чл. 2

Б Сврха

 

Циљеви Удружења

 1. Формирање интерног мишљења и заступање својих ставова према споља
 2. Унапређење пријатељства и умрежавања будућих и постојећих академаца са српским пореклом у кантону Цириху и суседним кантонима
 3. Одржавање контакта са српским студентима у другим регионима Швајцарске и изван ње
 4. Спровођење хуманитарних, информативних, спортских, еколошких, културних и политичких догађаја јавног или затвореног типа
 5. Очување интереса српских студената и српског становништва у Швајцарској према трећим лицима
 6. Унапређење образовања и политичких активности српског становништва у Швајцарској
 7. Да се одржи и унапређује јавни имиџ српског становништва, пре свега у кантону Цириху али и широм Швајцарске

 

Чл. 3

Ц Језик

 

1 За интерну комуникацију, генералну скупштину, састанке чланова, седнице главног одбора, друштвене мреже и за све документације користи се углавном српски језик.

 

2 Коришћење српског језика подразумева углавном коришћење ћириличног писма.

 

3 Од тачке један и два одступа се ако ситуација то захтева.

 

Б Чланство

 

Чл. 4

А Појединац

 

1 Сваки студент  више школе, универзитета, техничке више школе, као и студенти који су на размени или који су на универзитетском истраживању у Швајцарској,  могу постати члан Удружења Српских Студената.

 

2 Заинтересовани предају одбору писмени захтев за чланство и представљају се минимум два члана одбора усмено или дигитално (Скајп).

 

3 Нови чланови дају својим потписом сагласност са статутом и стратешким папиром удружења.

 

 Повлачење чланства је могуће у било ком тренутку писменим обавештањем одбора а примењиваће се од дана подношења. У наведеном случају опстаје обавеза плаћања чланарине за текућу годину.

 

5 Појединци могу само од стране одбора бити искључени. Уколико искључени/а преда жалбу, коначну одлуку доноси седница чланова.

 

Чл. 5

Б Почасни Чланови

 

На захтев извршног одбора могу од стране генералне скупштине бити одабрани почасни чланови. Они се бирају на две године на основу њиховог изузетног рада.

 

Чл. 6

Ц Добротвор

 

УСС може водити добротворни клуб и одржавати посебне односе са добротворцима. Они су регулисани посебним прописима, који се усвајају од стране седнице чланова.

 

Чл. 7

Д Алумни

 

УСС може водити клуб бивших студената и одржавати посебне односе са бившим студентима. Они су регулисани посебним прописима, који се усвајају од стране седнице чланова.

 

Ц Организација

 

Чл. 8

А Органи

Органи УСС-а су:

 1. Генерална скупштина
 2. Седница чланова
 3. Извршни одбор
 4. Ревизори

 

Чл. 9

Б Генерална скупштина

 

 Генерална скупштина је највиши орган Удружења Српских Студената. Уредна генерална скупштина се одржава у последња три месеца календарске године на подручју Цириха.

 

2 Генерална скупштина није јавна. Гости могу бити позвани са стране одбора.

 

3 Право гласа на скупштини имају сви активни чланови удружења који су забележени минимум три недеље унапред, као и почасни чланови.

 

4 Позив на генералну скупштину биће послат поштом од стране председника минимум 20 дана унапред. Позив садржи најмање место, датум, време и дневни ред.

 

5 У надлежност генералне скупштине спада:

 1. Избор чланова извршног одбора
 2. Избор ревизора
 3. Усвајање годишњег извештаја председника
 4. Прихватање финансијског извештаја и усвајање буџета
 5. Олакшање извршног одбора
 6. Промена статута
 7. Распуштање Удружења Српских Студената

 

6 Током генералне скупштине води се записник.

 

Чл. 10

Ц ванредна скупштина

 

1 Ванредна скупштина може бити сазвана од стране већине извршног одбора.

 

2 Вандредна скупштина може се тражити од стране седнице чланова или 15 појединачних чланова. Захтев се писмено предаје председнику.

 

3 Након сазива под тачком два ванредна скупштина се мора одржати у року од 30 дана на подручју Цириха.

 

4 Позив за одржавање ванредне скупштине мора бити послат електронском поштом минимум 20 дана унапред.

 

5 Пријаве за дневни ред могу се навести до почетка скупштине.

 

Чл. 11

Д Обавезне већине

 

1 Генерална скупштина и ванредна скупштина доноси одлуке простом већином.

 

2 Просту већину достиже захтев, који добије више гласова од осталих захтева. Уздржавања се не броје.

 

3 Председник/ца даје свој глас. У случају изједначених гласова, глас председника/це се рачуна дупло.

 

4 На изборима је изабрана особа која у првом кругу добије апсолутну већину гласова или у другом кругу просту већину гласова. У случају да се у првом кругу нико не изгласа апсолутном већином, иду она два са највише гласова у други круг.

 

Чл. 12

Е Седница чланова

 

1 Седница чланова сазива се онолико пута, колико је то потребно од стране председника/це, али минимум два пута годишње. Седница чланова је стратешки орган УСС-а.

 

2 Седницу чланова сазива председник/ца путем електронске поште укључујући и дневни ред минимум 14 дана унапред.

 

3 Седница чланова није јавна.

 

4 У надлежност седнице чланова спада:

 1. Размена мишљења у оквиру УСС-а
 2. Одлука о заједничким догађајима
 3. Усвајање прописа за добротворни клуб
 4. Усвајање прописа за клуб бивших студената
 5. Одлука за сарадњу са другим организацијама
 6. Одлука о стратешком папиру који је припремљен са стране извршног одбора
 7. Усвајање књиге обавеза извршног одбора
 8. Оснивање интерних клубова удружења и професионалних група
 9. Одлука о усвајању, одбијању или искључењу појединаца
 10. Одлука о свим темама која су делегирана од стране извршног одбора за седницу чланова или не спадају у надлежност других органа

 

5 Ванредну седницу чланова могу сазвати најмање 10 чланова или већина одбора.

 

6 Тачке за дневни ред могу постављати сви чланови минимум 7 дана пре седнице чланова.

 

7 О седници чланова се води протокол.

 

 

Чл. 13

Ф Извршни одбор

 

1 Одбор је извршни орган УСС-а. Састоји се од минимум 3 а максимум 10 чланова.

 

2 Одбор се састоји од председника или председнице, једног или два подпредседника и књиговође као и максимално 7 додатних чланова.

 

3 Генерална скупштина бира сваког члана одбора појединачно. Новоизабрани одбор преузима управљање од наредне календарске године.

 

4 Одбор регулише сам своје обавезе, али је дужан да обавести своје чланове о томе.

 

5 Мандат одбора траје годину дана.

 

6 Одбор има следеће одговорности:

 1. Управљање и заступање удружења интерно и екстерно
 2. Израда прописа за интерне клубове и професионалне групе
 3. Израда стратешког папира
 4. Делегација обавеза за седницу чланова
 5. Одређивање чланарине

 

7 Одбор има кворум када је већина одбора присутна.

 

8 Одбор пише дневни ред и протоколише све седнице.

 

Чл. 14

Г Алумни

 

„Алумни“ је интерни клуб бивших студената, његов рад се развија по правилнику одбора.

 

Чл. 15

 Х Ревизори

 

1 Генерална скупштина бира за ревизора два члана удружења која не припадају извршном одбору. Њихов мандат траје годину дана.

 

2 Ревизори проверавају рад књиговође и обавештава генералну скупштину о томе.

  

Д Средства удружења

 

Чл. 16

А Финансирање

 

У циљу постизања сврхе удружења, он поседује чланарине као и допринос добротворног клуба.

 

Чл. 17

Б Чланарина

 

Чланарина износи 35. Франака по активном члану и по календарској години.

 

Чл. 18

Ц Одговорност

 

1 Дуговања ће сносити удружење онолико колико има прихода.

 

2 Чланови који не испуњавају своје обавезе плаћања биће опоменути. Биће искључени ако после друге опомене не плате чланарину у року од 30 дана.

 

Е Распуштање

 

Чл. 19

А Распуштање

 

1 Одлука о распуштању Удружења може бити усвојена од стране генералне скупштине, под условом да се слаже три четвртине присутних.

2 У случају распуштања датотеке и средства Удружења предају се конзулату Републике Србије у Цириху.

Facebook
Instagram