А Опште

Чл. 1

Под именом “Удружење Српских Студената” (dt. Verein Serbischer Studenten) постоји удружење у складу са чл. 60 ид. Грађанског закона са седиштем у Цириху.

Чл. 2

Б Сврха

Циљеви Удружења

 1. Формирање интерног мишљења и заступање својих ставова према споља
 2. Унапређење пријатељства и умрежавања будућих и постојећих академаца са српским пореклом у кантону Цириху и суседним кантонима
 3. Одржавање контакта са српским студентима у другим регионима Швајцарске и изван ње
 4. Спровођење хуманитарних, информативних, спортских, еколошких, културних и политичких догађаја јавног или затвореног типа
 5. Очување интереса српских студената и српског становништва у Швајцарској према трећим лицима
 6. Унапређење образовања и политичких активности српског становништва у Швајцарској
 7. Да се одржи и унапређује јавни имиџ српског становништва, пре свега у кантону Цириху али и широм Швајцарске

Чл. 3

Ц Језик

 1. За интерну комуникацију, генералну скупштину, састанке чланова, седнице главног одбора, друштвене мреже и за све документације користи се углавном српски језик.
 2. Коришћење српског језика подразумева углавном коришћење ћириличног писма.
 3. Од тачке један и два одступа се ако ситуација то захтева.

Б Чланство

Чл. 4

А Појединац

 1. Сваки студент више школе, универзитета, техничке више школе, као и студенти који су на размени или који су на универзитетском истраживању у Швајцарској, могу постати члан Удружења Српских Студената.
 2. Заинтересовани предају одбору писмени захтев за чланство и представљају се минимум два члана одбора усмено или дигитално (Скајп).
 3. Нови чланови дају својим потписом сагласност са статутом и стратешким папиром удружења.
 4. Повлачење чланства је могуће у било ком тренутку писменим обавештањем одбора а примењиваће се од дана подношења. У наведеном случају опстаје обавеза плаћања чланарине за текућу годину.
 5. Појединци могу само од стране одбора бити искључени. Уколико искључени/а преда жалбу, коначну одлуку доноси седница чланова.

Чл. 5

Б Почасни Чланови

На захтев извршног одбора могу од стране генералне скупштине бити одабрани почасни чланови. Они се бирају на две године на основу њиховог изузетног рада.

Чл. 6

Ц  Добротвор

УСС може водити добротворни клуб и одржавати посебне односе са добротворцима. Они су регулисани посебним прописима, који се усвајају од стране седнице чланова.

Чл. 7

Д Алумни

УСС може водити клуб бивших студената и одржавати посебне односе са бившим студентима. Они су регулисани посебним прописима, који се усвајају од стране седнице чланова.

 

Ц Организација

Чл. 8

А Органи

Органи УСС-а су:

 1. Генерална скупштина
 2. Седница чланова
 3. Извршни одбор
 4. Ревизори

Чл. 9

Б Генерална скупштина

 1. Генерална скупштина је највиши орган Удружења Српских Студената. Уредна генерална скупштина се одржава у последња три месеца календарске године на подручју Цириха.
 2. Генерална скупштина није јавна. Гости могу бити позвани са стране одбора.
 3. Право гласа на скупштини имају сви активни чланови удружења који су забележени минимум три недеље унапред, као и почасни чланови.
 4. Позив на генералну скупштину биће послат поштом од стране председника минимум 20 дана унапред. Позив садржи најмање место, датум, време и дневни ред.
 5. У надлежност генералне скупштине спада:
 • Избор чланова извршног одбора
 • Избор ревизора
 • Усвајање годишњег извештаја председника
 • Прихватање финансијског извештаја и усвајање буџета
 • Олакшање извршног одбора
 • Промена статута
 • Распуштање Удружења Српских Студената

6. Током генералне скупштине води се записник.

Чл. 10

Ц ванредна скупштина

 1. Ванредна скупштина може бити сазвана од стране већине извршног одбора.
 2. Вандредна скупштина може се тражити од стране седнице чланова или 15 појединачних чланова. Захтев се писмено предаје председнику.
 3. Након сазива под тачком два ванредна скупштина се мора одржати у року од 30 дана на подручју Цириха.
 4. Позив за одржавање ванредне скупштине мора бити послат електронском поштом минимум 20 дана унапред.
 5. Пријаве за дневни ред могу се навести до почетка скупштине.

Чл. 11

Д Обавезне већине

 1. Генерална скупштина и ванредна скупштина доноси одлуке простом већином.
 2. Просту већину достиже захтев, који добије више гласова од осталих захтева. Уздржавања се не броје.
 3. Председник/ца даје свој глас. У случају изједначених гласова, глас председника/це се рачуна дупло.
 4. На изборима је изабрана особа која у првом кругу добије апсолутну већину гласова или у другом кругу просту већину гласова. У случају да се у првом кругу нико не изгласа апсолутном већином, иду она два са највише гласова у други круг.

Чл. 12

Е Седница чланова

 1. Седница чланова сазива се онолико пута, колико је то потребно од стране председника/це, али минимум два пута годишње. Седница чланова је стратешки орган УСС-а.
 2. Седницу чланова сазива председник/ца путем електронске поште укључујући и дневни ред минимум 14 дана унапред.
 3. Седница чланова није јавна.
 4. У надлежност седнице чланова спада:
 • Размена мишљења у оквиру УСС-а
 • Одлука о заједничким догађајима
 • Усвајање прописа за добротворни клуб
 • Усвајање прописа за клуб бивших студената
 • Одлука за сарадњу са другим организацијама
 • Одлука о стратешком папиру који је припремљен са стране извршног одбора
 • Усвајање књиге обавеза извршног одбора
 • Оснивање интерних клубова удружења и професионалних група
 • Одлука о усвајању, одбијању или искључењу појединаца
 • Одлука о свим темама која су делегирана од стране извршног одбора за седницу чланова или не спадају у надлежност других органа

5. Ванредну седницу чланова могу сазвати најмање 10 чланова или већина одбора.
6. Тачке за дневни ред могу постављати сви чланови минимум 7 дана пре седнице чланова.
7. О седници чланова се води протокол.

Чл. 13

Ф Извршни одбор

 1. Одбор је извршни орган УСС-а. Састоји се од минимум 3 а максимум 10 чланова.
 2. Одбор се састоји од председника или председнице, једног или два подпредседника и књиговође као и максимално 7 додатних чланова.
 3. Генерална скупштина бира сваког члана одбора појединачно. Новоизабрани одбор преузима управљање од наредне календарске године.
 4. Одбор регулише сам своје обавезе, али је дужан да обавести своје чланове о томе.
 5. Мандат одбора траје годину дана.
 6. Одбор има следеће одговорности:
 • Управљање и заступање удружења интерно и екстерно
 • Израда прописа за интерне клубове и професионалне групе
 • Израда стратешког папира
 • Делегација обавеза за седницу чланова
 • Одређивање чланарине

7. Одбор има кворум када је већина одбора присутна.
8. Одбор пише дневни ред и протоколише све седнице.

Чл. 14

Г Алумни

„Алумни“ је интерни клуб бивших студената, његов рад се развија по правилнику одбора.

Чл. 15

Х Ревизори

 1. Генерална скупштина бира за ревизора два члана удружења која не припадају извршном одбору. Њихов мандат траје годину дана.
 2. Ревизори проверавају рад књиговође и обавештава генералну скупштину о томе.

Д Средства удружења

Чл. 16

А Финансирање

У циљу постизања сврхе удружења, он поседује чланарине као и допринос добротворног клуба.

Чл. 17

Б Чланарина

Чланарина износи 35. Франака по активном члану и по календарској години.

Чл. 18

Ц Одговорност

 1. Дуговања ће сносити удружење онолико колико има прихода.
 2. Чланови који не испуњавају своје обавезе плаћања биће опоменути. Биће искључени ако после друге опомене не плате чланарину у року од 30 дана.

 

Е Распуштање

Чл. 19

А Распуштање

 1. Одлука о распуштању Удружења може бити усвојена од стране генералне скупштине, под условом да се слаже три четвртине присутних.
 2. У случају распуштања датотеке и средства Удружења предају се конзулату Републике Србије у Цириху.